States and Their Capitals
S.No States Name Capital Founded Date
1 Andhra Pradesh Amaravati 1 Nov 1956
2 Arunachal Pradesh Itanagar 20 Feb 1987
3 Assam Dispur 26 Jan 1950
4 Bihar Patna 26 Jan 1950
5 Chhattisgarh Raipur 1 Nov 2000
6 Goa Panaji 30 May 1987
7 Gujarat Gandhinagar 1 May 1960
8 Haryana Chandigarh 1 Nov 1966
9 Himachal Pradesh Shimla 25 Jan 1971
10 Jharkhand Ranchi 15 Nov 2000
11 Karnataka Bengaluru 1 Nov 1956
12 Kerala Thiruvananthapuram 1 Nov 1956
13 Madhya Pradesh Bhopal 1 Nov 1956
14 Maharashtra Mumbai 1 May 1960
15 Manipur Imphal 21 Jan 1972
16 Meghalaya Shillong 21 Jan 1972
17 Mizoram Aizawl 20 Feb 1987
18 Nagaland Kohima 1 Dec 1963
19 Odisha Bhubaneswar 26 Jan 1950
20 Punjab Chandigarh 1 Nov 1956
21 Rajasthan Jaipur 1 Nov 1956
22 Sikkim Gangtok 16 May 1975
23 Tamil Nadu Chennai 26 Jan 1950
24 Telangana Hyderabad 2 June 2014
25 Tripura Agartala 21 Jan 1972
26 Uttar Pradesh Lucknow 26 Jan 1950
27 Uttarakhand Dehradun (Winter)
Gairsain (Summer)
9 Nov 2000
28 West Bengal Kolkata 1 Nov 1956Union Territories and Their Capitals
S.No Union Territories Names Capital Founded on
1 Andaman and Nicobar Islands Port Blair 1 Nov, 1956
2 Chandigarh Chandigarh 1 Nov, 1966
3 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Daman 26 Jan, 2020
4 Delhi New Delhi 9 May, 1905
5 Jammu and Kashmir Srinagar (Summer)
Jammu (Winter)
31 Oct 2019
6 Lakshadweep Kavaratti 1 Nov, 1956
7 Puducherry Pondicherry 1 Nov, 1954
8 Ladakh Leh 31 Oct 2019